onsdag den 18. januar 2017

En hel familie


Der er netop i december 2016 udkommet et nyt inspirationsmateriale til samtlige ommuner med fokus på familier med børn med funktionsnedsættelse. Et særligt fokus ligger på de tidlige indsatser med fokus på både søskende og forældre og det fremgår af materialet med klar tydelighed, at det kan være en stor hjælp til familier med børn med funktionsnedsættelse at lade søskende deltage i søskendekurser eller søskendegrupper. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er stolte over, at vi tilbage i 2015 var med til at bidrage med evidens på området og det er særligt inspirerende at være med til at tilbyde disse kurser for søskende. Søskendekurset på Ådalskolen udbydes tværkommunalt og vi dækker alle handicap grupper. Inspirationsmaterialet ”En hel familie” præsenterer seks indsatser, der med god erfaring er afprøvet i danske kommuner. Målet er at inspirere andre kommuner til at lære af erfaringerne og styrke deres indsats støtte til disse familier. Als Research og designer Sascha Jespersen har udarbejdet inspirationsmaterialet ”En hel familie” for Socialstyrelsen. Det er muligt for alle at downloade materialet på www.socialstyrelsen.dk/enhelfamilie

tirsdag den 17. januar 2017

"Det hjælper at vide, at der er andre som jeg..."

”Det er vel egentlig bare det at vide, at andre er i samme situation. Det hjælper rigtig meget”. ”…så føles det som om, at jeg ikke er Palle alene i verden mere” (Martin, 12 år). Dette citat er fra et af børnene og antyder, at det at være sammen med andre i samme situation på et søskendekursus hjælper. Det hjælper at være fælles i forhold til at have en bror eller søster med et handicap, at man er flere ”i samme båd” og at man ikke tror, at man er alene. Gruppeleder John Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted mener, at det, som oftest hjælper mennesker i komplekse situationer er når man søger støtte hos hinanden. Det er en del af grundtanken bag gruppeprocesser som, blandt andet, kan være en oplevelse af jævnbyrdighed og en identifikation med hinandens livssituationer. John Frandsen supplerer, at søskendekursets vigtigste grundtræk er karakteriseret ved en overensstemmelse mellem gruppens behov og udfordringer.
Dette vil ifølge John sige, at børnene på søskendekurset alle sammen må have en overensstemmelse i forhold til samme problemer og behov for hjælp. Som vi skriver flere steder på bloggen vil børn som har en bror eller søster med handicap føle eller have følt, en grad af stress og de krav, de møder i familien nogle gange overstiger de ressourcer, de har for at mestre. I det indledende citat fortæller Martin på 12 år om en fællesskabsfølelse, med andre i samme situation. John Frandsen mener, udover at der for søskende må være overensstemmelse mellem behov, problemer og følelse af stress, at hvis en gruppe er hensigtsmæssig i sit antal af medlemmer og der er tid nok til at kunne opnå sit formål, kommer der til at foregå en interaktion. Denne vil føre til, at søskende opdager et fællesskab. Dette vil igen i større eller mindre udstrækning føre til identifikation søskende imellem. Fællesskabet er gruppens kilde til, at børnene evner at give støtte til hinanden, lette genkendelse af følelser, der er skjulte og af skjult styrke, at almengøre udfordringer, afhjælpe følelse af isolation og gennem kollektiv styrke at muliggøre en vellykket selvrepræsentation.
Det er i særlig høj grad disse ressourcer vi gerne vil mobilisere ved et søskendekursus. Dermed støttes mestringen hos børnene. Fra søskende på kurserne og de mange erfaringer vi har gjort os betyder, at der på søskendekurser er en givtig gruppeproces i gang, som skaber fællesskabet. Det har i gruppen været muligt, at interagere, så søskende har kunnet føle et fællesskab og opnå den gensidige identificering, der på sigt kan gøre det muligt at opnå de ressourcer som et søskendekursus gerne vil mobilisere. Ressourcer som skal hjælpe søskende i at mestre sin situation. Det er derved essentielt for at kunne opnå en eller anden grad af mestring, at der forefindes en fælleskabsfølelse i gruppen. Herfra er der andre elementer i brugen af gruppen, der er vigtige for at kunne føre en gruppe på en positiv og udbytterig kurs, men det væsentlige fundament er her grundlagt. Der er muligheder for på Ådalskolens søskendekursus at arbejde med søskende, det vil sige at give børnene handlemuligheder og holde fokus på de positive ressourcer de har, som styrker dem.

søndag den 15. januar 2017

En almindelig hverdag

Sådan siger Maria, som er 11 år og som er søster til en dreng med autisme. Søskende som har en bror eller søster med et handicap har naturligvis behov for at lege, være sammen med kammerater og have et liv, hvor det hele ikke drejer sig om at have en søster eller bror med et handicap. Derfor kan det være godt at forældre italesætter over for barnet, at det er godt ikke at tænke på handicappet hele tiden, og at det er vigtigt at have fokus på og lave andre hverdagsting. Det kan være rart at høre, hvad der sker på skolen, hvad der går i biografen eller om hvordan det gik til spejder siger Maria, som ofte oplever at al opmærksomheden går til hendes lillebror. Jeg har mine fritidsaktiviteter, er det en god idé at holde fast i disse. Hjemme hos os laver vi en aftale med enten min mors veninde eller naboerne om at hente og bringe mig, hvis det er svært for mine forældre at få tid til det.

Gruppeleder John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted udtaler, at det er en god langtidsinvestering at tage særlig hånd om søskende og det kan være en god idé at lave aftaler med en, der står børnene nær (det kan f.eks. være bedsteforældre, en tante eller en god ven), om at tage sig særligt af søskende og være sammen med dem, hvis forældrene i perioder ikke lige har tid. Det kan f.eks. være at køre dem til deres fritidsaktiviteter eller forkæle dem ved at tage dem en weekend tur i biografen. Nogle søskende, især de mindre kan fejlagtigt have en opfattelse, at de er skyld i deres søskendes handicap. Det er vigtigt at være opmærksom på, om barnet har forkerte forestillinger om handicappet, om det føler sig ansvarlig for brorens eller søsterens handicap, eller måske tror, at det selv eller andre i familien bliver handicappede.
Søskende kan komme til at påtage sig for meget ansvar. Vi hører ofte på søskendekurserne om, at søskende tilsidesætter egne behov. De sørger for at være til så lidt besvær som muligt, fordi de ser, at forældrene har rigeligt at se til i den travle og pressede hverdag. De finder det ikke passende at bede om opmærksomhed hos forældrene. Nogle gange påtager søskende sig også mere ansvar for familiens ve og vel, end de kan klare. Derfor kan det være en god idé at tage en snak med barnet om det. Man kan f.eks. sige:
”Det er dejligt at se, at du gerne vil hjælpe til herhjemme, men husk, at du også skal have tid til at lege og lave sjove ting. Hvad siger du til at stå for f.eks. to ting herhjemme, og så får vi bedstemor og bedstefar til at hjælpe med resten? Hvilke opgaver kunne du tænke dig at stå for”? En af vores søskende som deltog på efterårets søskendekursus havde lyst til at hjælpe til undervejs, men meget for meget, så meget at hun med tiden var blevet den ”lille voksen” – en oplevelse som hun meget gerne ville væk fra, men som hun skulle have hjælp til.